Heerlen, 9 april 2020

Beste eindexamenkandidaten,

Beste ouders/verzorgers van onze eindexamenleerlingen,

De afgelopen dagen zijn wij met intensief de examenkandidaten in contact geweest over de vele veranderingen in de laatste maanden van het eindexamenjaar. Inmiddels is er duidelijkheid over de afronding van de examens en hebben jullie een toetsrooster van de eerste SE-week en een aangepast PTA ontvangen. Hierin is vastgesteld is welke stof getoetst wordt en hóe die stof wordt getoetst.

Wij vragen van zowel onze examenkandidaten als hun ouders/verzorgers aandacht voor de volgende zes punten. Ze zijn van belang om de schoolexamens in goede banen te leiden en succesvol of te ronden:

 1. De Minister heeft besloten om de Centrale Examens te annuleren en aan de scholen opgedragen om het schoolexamen anders in te richten om:
 • de schoolcarrière, ondanks het wegvallen van de Centraal Schriftelijke Eindexamens, met een volledig en volwaardig havo- of vwo-diploma af te sluiten;
 • de leerlingen optimaal kansen te geven in deze moeilijke tijden van afstandsonderwijs en beperking van toetsingsmogelijkheden;
 • de gezondheid van de leerlingen voorop te stellen en de richtlijnen van het RIVM strikt op te volgen.
 1. De vaksecties hebben, in samenwerking met de secretaris Eindexamens en de schoolleiding,  hun de schoolexamens (het zgn. PTA/Programma van Toetsing en Afsluiting) aangepast om aan bovenstaande te voldoen conform de nieuwe regelgeving. In de afgelopen dagen heeft de Medezeggenschapsraad haar instemming gegeven aan het vernieuwde PTA.
 2. De landelijke slaag-zakregeling is gisteren bekend gemaakt. Hieronder vindt u de kernpunten:

 

·        De slaag-zakregeling blijft zo veel mogelijk in stand, bijvoorbeeld waar het gaat om de kernvakkenregel en het maximum aantal onvoldoendes.

·        Na het afronden van de schoolexamens en de herkansingen die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn beschreven, stellen scholen uiterlijk op 4 juni vast welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt.

·        Leerlingen die op basis van deze resultaten zouden zijn gezakt of hun resultaten willen verbeteren mogen voor maximaal twee vakken een zogeheten resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken. Dit betreft toetsen van het gehele PTA-programma. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak voor één vak het centraal examen mogen herkansen.

·        Scholen kunnen de periode na 4 juni tot de aanvang van de zomervakantie benutten om deze RV-toetsten af te nemen en de diploma-uitreiking te organiseren.

·        Er wordt uitgezocht of er een landelijke beroepsmogelijkheid kan worden ingericht voor leerlingen. Zodra dit bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. Het kan namelijk voorkomen dat leerlingen door hun persoonlijke omstandigheden ernstig benadeeld worden door de manier waarop scholen toepassing hebben gegeven aan de examenregels zoals die dit jaar gelden.

 

Bijzondere gevallen

·        Op basis van de hardheidsclausule hebben scholen de mogelijkheid om leerlingen in individuele gevallen een extra mogelijkheid tot een resultaatverbeteringstoets te bieden. Er moet dan sprake zijn van een ‘onbillijkheid van overwegende aard’. Dat betekent dat de toepassing van de regels onevenredig uitpakt voor de individuele leerling in de ogen van het bevoegd gezag.

·        Daarnaast is in het besluit geregeld dat als een kandidaat ten gevolge van ziekte of om een andere geldige reden is verhinderd bij de resultaatverbeteringstoets, de directeur hem of haar de gelegenheid zal geven om de resultaatverbeteringstoets alsnog af te leggen op een ander moment. Ook kan de directeur het mogelijk maken dat een leerling met een beperking de resultaatverbeteringstoets geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die leerling.

 

Gespreid en versneld examen:

Leerlingen die langdurig ziek zijn of andere bijzondere omstandigheden hebben, mogen hun eindexamens net als anders over twee jaar spreiden. Als zij dit jaar vakken afronden, hoeven zij volgend jaar het CE van deze vakken niet alsnog te doen. Dit geldt ook voor leerlingen die examen doen in het voor- of voorlaatste leerjaar en dit jaar al vakken afsluiten.

Lees hier meer informatie over de slaag-zakregeling.

 

 

 1. Alle schoolexamens worden op afstand afgenomen. Daarbij hoort een aantal regels. Deze vinden jullie hieronder. We verzoeken zowel ouders als leerlingen deze goed te bekijken, zodat we weten wat de spelregels van de scholen van SVO|PL zijn.

 

 

Afname examens op afstand
De schoolexamens worden, met uitzondering van enkele praktische examens in het vmbo, op afstand afgenomen. Om leerlingen op een goede manier naar een diploma te begeleiden en om aan onze verplichting te voldoen om toe te zien op de authenticiteit van de gemaakte examens, hebben we enkele regels opgesteld.

Bij het opstellen van deze regels dienen wet- en regelgeving en de richtlijnen van Kennisnet over toetsen op afstand als basis.

 

Mondelinge en schriftelijke examens
Bij alle examens geldt dat kandidaten alleen in een rustige ruimte zitten. Het verlaten van de ruimte tijdens het examen is niet toegestaan. Daarnaast is er minimaal één volwassene aanwezig in een andere ruimte in verband met eventuele onregelmatigheden waarbij assistentie gevraagd wordt. In dit geval wordt met de volwassene telefonisch contact opgenomen. Hierbij wordt uitgegaan van de telefoonnummers zoals die in SOMtoday staan. Onregelmatigheden worden behandeld conform het Examenreglement SVO|PL, artikel 5.

 

Er wordt bij afname van de examens gebruikgemaakt van MS Teams. Camera en microfoon moeten aan staan en de achtergrond moet zichtbaar zijn, deze mag niet wazig worden gemaakt. Voorafgaand aan het examen kan de docent/surveillant vragen om een 360◦-view van de ruimte te geven om te zien wat de toetsomstandigheden zijn. Vooraf hoor je van je docent of en welke hulpmiddelen/bronnen gebruikt mogen worden tijdens het examen. Extra devices en hulpmiddelen, anders dan vooraf aangegeven, zijn niet toegestaan en dienen zo veel mogelijk uit de ruimte verwijderd of minimaal buiten zicht en handbereik van de kandidaat te zijn. Andere personen dan de kandidaat dienen de ruimte te verlaten.

Als bewijs voor fraude kunnen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt tijdens een examen. Voor zowel leerlingen als docenten/surveillanten is het belangrijk dat het toetsproces bij een eventueel conflict goed is gedocumenteerd. De opnames  worden veilig opgeslagen en bewaard en alleen gebruikt om mogelijke fraude te kunnen bewijzen of weerleggen. Opnames worden verwijderd na definitieve vaststelling van het resultaat en het verstrijken van de bezwaartermijn/-procedure.

Kandidaten die, op basis van een officiële verklaring, recht hebben op tijdverlenging, krijgen ook bij online toetsen extra tijd.

Wat vragen we van jullie?

 • Kandidaten moeten minimaal 15 minuten voor de start van het examen aanwezig zijn. Vanaf dat moment zijn de camera en microfoon ingeschakeld. De docent/surveillant controleert de identiteit van de kandidaten en vraagt mogelijk om een 360◦-view van de ruimte te geven om te zien wat de toetsomstandigheden zijn. Eventueel worden nadere instructies gegeven over gebruik van camera en microfoon.
 • Zorg voor een rustige ruimte en verwijder vooraf mogelijke hulpmiddelen zo veel mogelijk uit de ruimte.
 • Zorg ervoor dat de brandbreedte optimaal is en dat andere huisgenoten op het moment van het examen geen gebruikmaken van het internet. Bij het wegvallen van de verbinding wordt gehandeld zoals hieronder beschreven.
 • Zorg voor een pc of laptop met een functionerende microfoon en camera. De toezichthouder geeft aan op welke momenten deze in of uitgeschakeld dienen te zijn. Bij ingeschakelde camera moet de achtergrond moet zichtbaar zijn.
 • Zorg dat de pc/laptop tijdens het examen is aangesloten aan een elektriciteitsbron of dat de accu volledig is opgeladen. Als de accu uitvalt, kan de kandidaat niet verder aan de toets deelnemen en moet hij gebruik maken van de herkansing.
 • Alle kandidaten blijven online totdat iedereen in de groep het werk heeft ingeleverd en de docent/surveillant aangeeft dat de pc/laptop afgesloten mag worden.
 • In geval van ziekte kunnen ouders/verzorgers kandidaten volgens de reguliere weg ziek melden. Bij correcte afmelding volgt een inhaalmoment.

 

Individuele en groepsopdrachten
De eisen en richtlijnen voor de opdrachten en de manier van inleveren worden vooraf door je docenten kenbaar gemaakt. Er wordt gebruikgemaakt van een plagiaatchecker bij het nakijken en beoordelen van de opdrachten.

 

Verbinding verbreekt tijdens het examen

 1. De school neemt telefonisch contact op met de ouders of de volwassene die in huis aanwezig is.
 2. Er wordt samen geprobeerd de verbinding te herstellen.
 3. Als niet binnen maximaal 5 minuten de verbinding tot stand komt zal de examinator bepalen of het examen wordt afgebroken.
 4. De directeur bepaalt of het afgebroken examen al dan niet ongeldig wordt verklaard.

 

 1. Speciaal voor de ouders en verzorgers:

Niet alleen voor uw zoon of dochter, maar ook voor u is het een spannende tijd. Bovendien vragen wij ook uw volledige ondersteuning bij het examenproces. Zulke steun is dit jaar nóg meer nodig dan andere jaren, omdat uw zoon of dochter in deze zeer uitzonderlijk omstandigheden de laatste examens gaat afleggen. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding hebben er alles aan gedaan om deze examens optimaal te laten verlopen, ook  onder de huidige moeilijk omstandigheden. Wij twijfelen er niet aan dat ook u uw steentje zult bijdragen door ondersteuning van begrip voor uw zoon/dochter en voor het proces van examineren gedurende de komende weken. Waarvoor op voorhand al hartelijk dank!

Mocht u nog vragen hebben, wendt u zich dan tot de mentor van uw zoon/dochter.

 

 1. Last but not least: een speciaal woord voor onze examenleerlingen

Wij wensen jullie heel veel succes met de laatste schoolexamens en hopen op een positieve afloop daarvan. We weten dat de afgelopen weken niet gemakkelijk waren, maar hebben er alles voor in het werk gesteld om jullie, binnen de beperkingen die we nu hebben, optimaal naar de laatste schoolexamens te begeleiden. Zet ‘m op!

Tot slot sluiten wij deze brief af de allerbeste wensen voor allen, een goede gezondheid en een optimale samenwerking om deze schoolexamens correct en succesvol af te nemen.

Namens het personeel van het Bernardinuscollege, met vriendelijke groet,

Guy de Munck,

rector

 

 

 

 

 

 

Klik hier om je aan te melden bij het Bernardinuscollege

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

 • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
 • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
 • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA