Heerlen 7 april, 2020

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s)

In deze updatebrief staat informatie over de komende schoolexamenperiode voor eindexamenleerlingen.

Schoolexamens eindexamenleerlingen
Naar aanleiding van het besluit van het Ministerie van Onderwijs om de centraal schriftelijke examens te laten vervallen en de schoolexamens leidend te laten zijn voor het behalen van het diploma, heeft de school in samenwerking met de directieraad van de scholen van SVOPL en het College van Bestuur van SVOPL een uniforme kaderstelling opgesteld voor alle scholen binnen SVO|PL uitgaande van het gegeven dat het niet mogelijk is om de schoolexamens af te nemen op school als gevolg van de veiligheidsmaatregelen tijdens de Coronacrisis.
De mogelijkheid van online afnemen van schriftelijk toetsen met grotere groepen of klassen verschilt per school. Niet alle scholen zitten op eenzelfde voortgang qua SE afnames en qua mate van digitalisering. Binnen deze kaderstelling en de mogelijkheden van het Bernardinuscollege is er hard gewerkt aan de aanpassing van de PTA-programma’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) om de leerlingen een alternatieve wijze van toetsing aan te kunnen bieden die kansen biedend is voor de leerlingen en die recht doet aan de afsluiting van het schoolexamenprogramma. Daarbij is eveneens rekening gehouden met het feit dat de schoolexamens en de schoolexamenregeling realistisch en praktisch uitvoerbaar dient te zijn onder de gegeven omstandigheden m.b.t. de Coronacrisis en de maatregelen vanuit de overheid en de logistieke en technische mogelijkheden van de school.
Concreet betekent dit voor onze eindexamenleerlingen het volgende:
– de schoolexamens worden niet op school afgenomen, maar op een alternatieve wijze buiten de school;
– het bestaande PTA wordt gehandhaafd, hier wordt echter in geschrapt wat geschrapt mag worden. Dat wil zeggen dat alle stof die niet verplicht is om getoetst te worden in schoolexamens en alle stof die reeds eerder in het PTA getoetst is, wordt geschrapt tenzij noodzakelijk voor het geheel van de nog te toetsen stof. CE-stof wordt niet toegevoegd aan de stof van SE3;
– enkele schoolexamens komen hierdoor te vervallen omdat alle SE-stof reeds getoetst is. Voor deze vakken worden reeds eerder gemaakte schoolexamens alsnog herkansbaar;
– alle schoolexamens van periode 3 worden herkansbaar;
– het examenreglement wordt aangepast: de leerlingen mogen 2 herkansingen maken van de schoolexamens van periode 3 in plaats van één;
– we werken met drie manieren van toetsen: een individueel mondeling via een digitaal platform (Microsoft Teams), een groepsmondeling van 3 tot 4 leerlingen via een digitaal platform (Microsoft Teams) of een vervangende praktische opdracht;
– de schoolexamens worden afgenomen in de periode van 14 april t/m 15 mei; de herkansingsperiode volgt eind mei.
Naar aanleiding hiervan zijn alle PTA’s van het Bernardinuscollege in overleg met de vaksecties herzien. De medezeggenschapsraad heeft inmiddels instemming verleend aan de voorgestelde wijzigingen, daarmee zijn de aangepaste PTA’s definitief. Wijzingen zijn niet meer mogelijk.
De leerlingen ontvangen vandaag het SE-rooster voor de week van 14 t/m 17 april, de aangepaste PTA’s en een instructie en regelgeving via hun schoolmail. Kijkt u hier samen naar zodat alles duidelijk is en de leerlingen tijdig en volgens de officiële regelgeving klaar zitten voor de schoolexamens? De schoolexamens hebben ook thuis namelijk nog steeds een officieel karakter.
Het SE-rooster voor na de meivakantie volgt komende week.
Ziek tijdens schoolexamens
Ook al worden de schoolexamens thuis afgenomen, het blijft een officiële aangelegenheid. Dat betekent dat ziekmeldingen aan ons doorgegeven dienen te worden. Dit gebeurt door de ouders, telefonisch en voorafgaand aan het schoolexamen. Binnen 24 uur dient het afmeldingsformulier SE’s (te downloaden op de website van onze school) afgegeven te worden bij de receptie van de school.
Je ontvangt van de examensecretaris, mevrouw Oosterbaan, in je mailbox ook enkele documenten zoals het rooster, instructie en regels.
In de loop van deze week ontvang je ook de, in samenwerking met SVOPL ontwikkelde, regelgeving omtrent privacybescherming (AVG wetgeving)en de schoolexamens.
We wensen alle eindexamenkandidaten heel veel succes toe met de afronding van de schoolexamens!

Namens de teamleiders en de directie,
Mariet Oosterbaan
Examensecretaris
Teamleider havo 3 t/m 5

 

Op dit moment zijn wij bezig met het bouwen van onze nieuwe website.
Deze kunt u vanaf begin oktober 2020 bezoeken.
Wij actualiseren op dit moment alle informatie voor de website.
Heeft u vragen neem even contact met ons op.

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA